پویا تجارت زرین پاسارگاد

قزوین

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نام نماینده : آقای یزدی‌ها

نشانی : قزوین- دروازه رشت- خیابان میرزاکوچک خان- روبه‌روی بانک تجارت- کوچه شهید حسینی

شماره تماس : 02833234448

شماره فکس : 02833221434