آقای اسلام نژاد

سیستان و بلوچستان

عاملیت : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

نام نماینده : آقای اسلام نژاد

نشانی : زاهدان - نبش امیرالمومنین 2

شماره تماس : 05433225469- 05433225469