مهراز شرق

خراسان رضوی

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : خانم طحانی

نشانی : آدرس 1: مشهد- خیابان فلسطین23- پلاک 15

شماره تماس : 8-8461466 0513

شماره فکس : 8461447 0513

وبسایت : www.Mehrazshargh.com

پست الکترونیکی : info@mehrazshargh.com

توضیحات : Mehraz.Shargh@gmail.com آدرس 2: مشهد- موسوی قوچانی 2- ابتدای خیابان شهید دانیال غرویان-جنب هتل صبا 8-05137135707