قصر طلایی شمال

مازندران

عاملیت : گواهینامه اجرایی

نام نماینده : آقای خلیل پور