شیک و سقف بنیان بنا

خراسان جنوبی

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای اکبری

نشانی : بیرجند - بلوار شهید طهماسبی -حدفاصل عدالت و رسالت- پلاک 112/2

شماره تماس : 05632420041

شماره فکس : 05632420031

پست الکترونیکی : shikosaghf6020@gmail.com