شایان سازه نیک کارا

کرمان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : خانم رفیعی

نشانی : شهرستان جیرفت- بخش مرکزی- محله بعثت- کوچه بعثت 3- بلوار بعثت- پلاک 0- طبقه دوم