شالوده گستر عمران

اردبیل

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای محب اللهی

نشانی : اردبیل- شهرستان پارس آباد -فلکه باکری –کوچه 6 -کدپستی 5691984415

شماره تماس : 04532792385

تلفکس : 04532792385

پست الکترونیکی : shalodehgostar@yahoo.com