سربین

آذربایجان شرقی

عاملیت : عاملین فروشگاهی

نام نماینده : آقای تقی پور انوری

نشانی : تبریز - دروازه تهران - روبروی خیابان آذری -جنب خدمات خودرویی نصیری

شماره تماس : 04133291185 -04133290402 - 04133290401

شماره فکس : 3290413 0413

وبسایت : www.sorbinco.com

پست الکترونیکی : sorbin_co@yahoo.com