دیبا سرای نگارستان

گلستان

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای صباغ قلعه

نشانی : گرگان- بلوار مدرس- کوچه مدرس 6 (شانزدهم گلباران)

شماره تماس : 01732120539