دکورسازان خیام

کردستان

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای یونسی

نشانی : سنندج - خیابان کشاورز - روبروی مخابرات

شماره تماس : 08733231857

شماره فکس : 3242077 0873

پست الکترونیکی : decorsazan_khayam@yahoo.com