تک فراز شمال

مازندران

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقای قاسمی شانی

نشانی : نکا- روبروی شهرک شهید عباسپور

شماره تماس : 7- 01134735795

شماره فکس : 01134740089

پست الکترونیکی : TakfarazAL@yahoo.com