بنای مقاوم عمران

اردبیل

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار

نام نماینده : آقایان رضائی مقدم

نشانی : اردبیل- خیابان دکتر مفتح -پائینتر از چهارراه باغمیشه - پلاک 246

شماره تماس : 04533426072

شماره فکس : 04533426201

وبسایت : www.monzavico.com

پست الکترونیکی : monzavizade@yahoo.com