ایده سازان خشت اول

مازندران

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای طهماسب زاده درزی

نشانی : بابلسر- میدان گل- خیابان باهنر- روبروی بانک صادرات مرکزی

شماره تماس : 01135258016

شماره فکس : 01135258017

پست الکترونیکی : kheshtaval_co@yahoo.com