ایده آل پرداز سبز شمال

گیلان

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار | گواهینامه اجرایی

نام نماینده : آقای اسکندری

نشانی : رشت- ابتدای بلوارخرمشهر- سمت چپ- 14 متری لاله

شماره تماس : 01333756667

شماره فکس : 01333759098

پست الکترونیکی : info@idealpass.com