اهورا صنعت بهدیس لیماک

نام نماینده : آقای امین فر
نشانی : تنکابن-فردوسی شرقی-تقاطع چهارراه خرم آباد-نبش چهارراه تنکابن
شماره تماس : 01154232357
، 01154232358
شماره تماس :