المان سازه بنای آسمان جهرم

فارس

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای معزی

نشانی : فارس شهر جهرم – بلوار ازادگان – کوچه بهار- پلاک -0 طبقه همکف

شماره تماس : 07154449999

شماره فکس : 07154340945