دامون برج خلیج فارس

بوشهر

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای شاکری

نشانی : بوشهر- خیابان مطهری- سه راه هلالی

شماره تماس : 07733554035

پست الکترونیکی : K.amotsazan@yahoo.com