آقای کرم پور گونبانی

ایلام

عاملیت : عاملین فروش

نام نماینده : آقای کرم پور گونبانی

نشانی : ایلام- میدان انقلاب - نرسیده به بلوار مدرس - روبروی بانک مسکن- کد پستی 6931967331

شماره تماس : 08433382931

شماره فکس : 08433382931

پست الکترونیکی : shakilsazan.g@gmail.com