آرمان برج آسیا

فارس

عاملیت : عاملین فروش با سرویس انبار | گواهینامه اجرایی

نام نماینده : آقای فریادی

نشانی : شیراز ، چهارراه خلدبرین ، نبش بلوار بعثت

شماره تماس : 07136475628 - 07136475045

شماره فکس : 07136475627

وبسایت : www.arman-borj.com

پست الکترونیکی : .knauf_fars@yahoo.com