رسیدگی به شکایات عاملین و مشتریان

راه های دریافت شکایات :

در حال حاضر شکایات و ادعاهای مکتوب عاملین و مشتریان از طریق آدرس ایمیل واحد امور مشتریان به نشانی claim@kplusi.ir و شماره فاکس ۸۸۲۰۲۳۷۱-۰۲۱ قابل دریافت می باشد.

هر کدام از نامه های شکایتی دریافت شده با یک شماره در واحد امور مشتریان ثبت می گردد و عاملین یا مشتریان شاکی محترم جهت پیگیری مراحل رسیدگی نامه‌ی ارسالی خود می توانند با شماره داخلی ۱۲۵۰ (واحد امور مشتریان) تماس حاصل نمایند.

انواع شکایات قابل بررسی از سوی واحد امور مشتریان

شکایت از محصولات شرکت‌ Kplus.
شکایت از عملکرد‌ عاملین شرکت‌ Kplus.
شکایت از خدمات شرکت‌ Kplus.