شش ماه اول سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی

اطلاعات دوره ها و مراکز آموزشی

ویرایش

مرکز آموزش تهران
تهران – خیابان مفتح شمالی – خ نقدی – کوچه محمدیان پلاک ۳۸ طبقه دوم
شماره تماس: ۰۹۱۲۵۵۷۹۲۰۳ آقای بابایی ۸۸۷۳۴۹۸۹

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دیوار جداکننده
۳۱/۰۳/۹۹ الی ۰۳/۰۴/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
سقف کاذب
۰۷/۰۴/۹۹ الی ۱۰/۰۴/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
ویژه مهندسین
۱۴/۰۴/۹۹ الی ۱۸/۰۴/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
دکوراتیو
۲۱/۰۴/۹۹ الی ۲۳/۰۴/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
درزگیری و آماده سازی سطوح
۲۵/۰۴/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
دیوار جداکننده
۲۸/۰۴/۹۹ الی ۳۱/۰۴/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
سقف کاذب
۰۴/۰۵/۹۹ الی ۰۷/۰۵/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
ویژه مهندسین
۱۱/۰۵/۹۹ الی ۱۵/۰۵/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
دیوار جداکننده
۱۹/۰۵/۹۹ الی ۲۲/۰۵/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
سقف کاذب
۲۵/۰۵/۹۹ الی ۲۸/۰۵/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
دکوراتیو
۰۱/۰۶/۹۹ الی ۰۳/۰۶/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
ویژه مهندسین
۱۵/۰۶/۹۹ الی ۱۹/۰۶/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
دیوار جداکننده
۲۲/۰۶/۹۹ الی ۱۵/۰۶/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
سقف کاذب
۲۹/۰۶/۹۹ الی ۱۵/۰۶/۹۹
۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

مرکز فنی و حرفه ای ثامن مشهد

مشهد- بلوار هاشمی رفسنجانی – انتهای بلوار مجیدیه – بلوار صادقیه – بین صادقیه ۸ و ۱۰ – مرکز فنی و حرفه ای ثامن مشهد
شماره تماس: ۰۹۱۵۱۵۷۶۳۵۱ آقای آتشی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
ویژه مهندسین
۰۷/۰۴/۹۹ الی ۱۰/۰۴/۹۹
۹ الی ۱۷
سقف کاذب
۲۸/۰۴/۹۹ الی ۳۱/۰۴/۹۹
۹ الی ۱۷
دیوار جداکننده
۱۱/۰۵/۹۹ الی ۱۴/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷
ویژه مهندسین
۲۵/۰۵/۹۹ الی ۲۹/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷
سقف کاذب
۱۵/۰۶/۹۹ الی ۱۸/۰۶/۹۹
۹ الی ۱۷

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

مرکز آموزش شیراز
شیراز، گلدشت معالی آباد، روبه روی شهرداری منطقه۶، کوچه ۲، پلاک ۲۰۱
شماره تماس: ۰۹۱۷۱۸۸۹۱۶۰ آقای موید

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
۰۸/۰۴/۹۹ الی ۱۱/۰۴/۹۹
۹ الی ۱۷
ویژه مهندسین
۲۱/۰۴/۹۹ الی ۲۵/۰۴/۹۹
۹ الی ۱۷
دکوراتیو
۰۷/۰۵/۹۹ الی ۰۸/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷
دیوار جداکننده
۱۹/۰۵/۹۹ الی ۲۲/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷
درزگیری و آماده سازی سطوح
۲۹/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷
سقف کاذب
۰۲/۰۶/۹۹ الی ۰۵/۰۶/۹۹
۹ الی ۱۷
ویژه مهندسین
۱۱/۰۵/۹۹ الی ۱۵/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای تبریز
تبریز، فنی حرفه ای چایکنار
شماره تماس: ۰۹۱۴۱۱۸۹۱۱۲ آقای کوچیان فرد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دوره سقف
۰۷/۰۴/۹۹ الی۱۰/۰۴/۹۹
۹ الی ۱۷
دیوار جداکننده
۲۸/۰۴/۹۹ الی ۳۱/۰۴/۹۹
۹ الی ۱۷
دکوراتیو
۱۱/۰۵/۹۹ الی ۱۳/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷
درزگیری و آماده سازی سطوح
۲۶/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷
دوره سقف
۲۲/۰۶/۹۹ الی ۲۵/۰۶/۹۹
۹ الی ۱۷

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای همدان
همدان،بلوار امام خمینی- روبروی شهرک اندیشه ، فنی حرفه ای ساختمان شماره۲-شماره تماس: ۰۹۱۸۱۰۷۷۱۴۰ آقای ملکی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
۲۸/۰۴/۹۹ الی ۳۱/۰۴/۹۹
۹ الی ۱۷
دیوار جداکننده
۱۱/۰۵/۹۹ الی ۱۵/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷
ویژه مهندسین
۱۵/۰۶/۹۹ الی ۱۹/۰۶/۹۹
۹ الی ۱۷

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش


فنی و حرفه ای کرمانشاه

کرمانشاه – انتهای دولت آباد- مسکن مهر دولت آباد- مرکزفنی و حرفه ای شماره ۲۱
آقای نیاکان شماره تماس: ۰۹۱۸۱۲۶۳۹۷۵

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
۲۸/۰۴/۹۹ الی ۳۱/۰۴/۹۹
۹ الی ۱۷
سقف کاذب
۲۵/۰۵/۹۹ الی ۲۸/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۷
ویژه مهندسین
۲۲/۰۶/۹۹ الی ۲۶/۰۶/۹۹
۹ الی ۱۷

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش


فنی و حرفه ای رشت

آقای زرتاج ۰۹۱۱۱۵۰۰۲۶۸

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
۱۴/۰۴/۹۹ الی ۱۸/۰۴/۹۹
۹ الی ۱۶
سقف کاذب
۱۱/۰۵/۹۹ الی ۱۵/۰۵/۹۹
۹ الی ۱۶
ویژه مهندسین
۰۱/۰۶/۹۹ الی ۰۵/۰۶/۹۹
۹ الی ۱۶

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی حرفه ای ساری
مازندران- بزرگراه قایم شهر به ساری مرکز ۲۲ بهمن ساری
شماره تماس: ۰۹۱۲۵۶۳۲۹۹۵ پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دوره سقف
۱۲/۰۵/۹۹ الی ۱۵/۰۵/۹۹
۸ الی ۱۷

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی حرفه ای گرگان
گلستان – گرگان فلکه ترمینال به سمت فرودگاه
شماره تماس: ۰۹۱۲۵۶۳۲۹۹۵ پزشک نژاد

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دوره دیوار
۲۳/۰۶/۹۹ الی ۲۶/۰۶/۹۹
۸ الی ۱۷

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای اصفهان
اصفهان – خیابان هزار جریب – خیابان کار گر- فنی حرفه ایی اصفهان- درب شهید بهشتی – مرکز فناوریهای راهبردی و نوین-کارگاه کناف
شماره تماس: ۰۹۱۳۴۱۰۴۳۳۶ آقای امینی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دوره سقف کاذب
۰۷/۰۴/۹۹ الی ۱۰/۰۴/۹۹
۸ الی ۱۷
دوره دکوراتیو
۱۴/۰۴/۹۹ الی ۱۶/۰۴/۹۹
۸ الی ۱۷
درزگیری و آماده سازی سطوح
۲۸/۰۴/۹۹
۸ الی ۱۷
دوره دیوار جداکننده
۰۴/۰۵/۹۹ الی ۰۷/۰۵/۹۹
۸ الی ۱۷
دوره دیوار پوششی
۱۹/۰۵/۹۹ الی ۲۰/۰۵/۹۹
۸ الی ۱۷
دوره ویژه مهندسین
۰۱/۰۶/۹۹ الی ۰۵/۰۶/۹۹
۸ الی ۱۷
دوره سقف کاذب
۱۵/۰۶/۹۹ الی ۱۸/۰۶/۹۹
۸ الی ۱۷

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

مرکز فنی و حرفه ای کرمان
کرمان ، کمربندی جنوبی بسمت میدان بیرم آباد ، بعد از دانشگاه باهنر ، مرکز فنی و حرفه ای شماره ۶
شماره تماس: ۰۹۱۲۱۹۴۴۷۳۵ آقای بهرامی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
سقف کاذب
۲۳/۰۶/۹۹ الی ۲۶/۰۶/۹۹
۹ الی ۱۴

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.

ویرایش

فنی و حرفه ای البرز
(مرکز تربیت مربی البرز)
البرز – کرج – میدان طالقانی – بلوار تعاون – حسن آباد – بلوار تربیت مربی – مرکز تربیت مربی البرز
شماره تماس: ۰۹۱۲۱۹۴۴۷۳۵ آقای بهرامی

عنوان دوره
تاریخ شروع و پایان دوره
ساعات برگزاری
دوره ویژه مهندسین
۲۲/۰۶/۹۹ الی ۲۶/۰۶/۹۹
۹ الی ۱۶

شهریه دوره در وبسایت Kplusi.ir اعلام می شود.